RSS

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำ 2555 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๕

 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  12 กรกฏาคม 2555

๑.  ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน

สิบตำรวจโทสาทิตย์  หริรัตนะพรรณ     ภาควิชานิติศาสตร์

ตำแหน่งงาน :  ผบ.หมู่(ป) สภ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ผลงานเด่น  – ประกาศนียบัตรหลักสูตรพิทักษ์สันติ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– ประกาศนียบัตรหลักสูตร  การอบรมบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นประทวน

–  ประกาศนียบัตรแสดงคุณวุมิ PPC สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

–  สนับสนุนภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนไทย – กัมพูชา

๒.  ศิษย์เก่าด้านผลงานเด่น

นายสุรวิทย์  ศรีพล     ภาควิชานิติศาสตร์

ตำแหน่งงาน :  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  ฝ่ายอำนวยการ

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ผลงานเด่น  –  ได้รับโล่รางวัลรองดีเด่นสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

–  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

–  หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

–  จัดทำหนังสือแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น มอหินขาว และแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นบ้านกุดโง้ว

อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ

–  ฯลฯ

๓.  ศิษย์เก่าด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

นายมนตรี  รื่นชัยภูมิ   ภาควิชาบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งงาน :  Management ร้านมิสเตอร์โดนัท  สาขา เซ็นทรัล พัทยาบีช

ผลงานเด่น  –  ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔

ฝ่ายกิจกรรม

–  ได้รับรางวัลเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ  ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

–  เข้าร่วมโครงการ เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหนงาม

–  เข้าร่วมโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา  ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว

–  เข้าร่วมออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำทุกปี ฯลฯ

๔.  ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ (YOUNG BEST ALUMIN)

นางสาวศิริพรรณ  หิรัญรัตน์    ภาควิชานิติศาสตร์

ตำแหน่งงาน  :  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นิติกร  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผลงานเด่น  –  ได้รับโล่นักศึกษาดีเด่น  เนื่องในวันระพี  ประจำปี ๒๕๕๒  โดยโครงการจัดตั้ง

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

–  สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าทำงานพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นิติกร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ  ได้ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาได้ไม่นาน

 
1 Comment

Posted by on August 16, 2012 in Uncategorized

 

รับสมัครศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทุกรุ่น ทุกโครงการ

รับสมัครศิลย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทุกรุ่น ทุกโครงการ

 
Leave a comment

Posted by on July 16, 2012 in Uncategorized

 

เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย

งานนี้มีความสนุก หรรษา ความรู้ อบอุ่นใกล้ชิดกันด้วยกิจกรรมหลากหลาย

อาทิการประกวดทางวิชาการ คอนเสิร์ต แข่งขันกีฬา พร้อมทั้งงานออกร้าน

 
2 Comments

Posted by on July 7, 2012 in Uncategorized